2010-10-16 - Bradley Scott Invitational - jimfisher